Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bijzonder Gewoon Begaafd

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtnemer: Bijzonder Gewoon Begaafd, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 71672710.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

4. Activiteiten: al hetgeen Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever ontwerpt, vervaardigt, levert, onderneemt, dan wel doet ontwerpen, vervaardigen, leveren of ondernemen, in het bijzonder coaching, professionalisering, advisering, training, begeleiding, behandeling en procesondersteuning.

5. Offerte: een, al dan niet voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst, schriftelijke aanbieding van de Opdrachtnemer inhoudende een geheel vrijblijvende inschatting van de aan de te verrichten Activiteiten, respectievelijk de te leveren Producten verbonden kosten.

6. Opdrachtbevestiging: een schriftelijke bevestiging van de door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verstrekte en door de Opdrachtnemer aanvaarde opdracht tot het verrichten van Activiteiten en/of het leveren van Producten.

7. Producten: al hetgeen de Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever heeft verricht, ontwikkeld, geproduceerd en/of geleverd, daaronder begrepen teksten, ideeën, concepten, drukwerk, plannen, Studiemateriaal et cetera.

8. Studiemateriaal: al hetgeen ten behoeve van de opdracht tot het verrichten van Activiteiten en/of het leveren van Producten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, waaronder begrepen doch niet beperkt tot artikelen, boeken, procesbeschrijvingen, draaiboeken, software en onderzoeksinstrumenten.

Artikel 2. Algemeen

1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.

3. De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende offerte dan wel de opdrachtbevestiging en de op basis van wet en regelgeving noodzakelijke gegevens en informatie door de opdrachtnemer zijn ontvangen.

4. De opdrachtbevestiging is de schriftelijke wilsovereenstemming tussen de opdrachtgever en Bijzonder Gewoon Begaafd die daar waar van toepassing de volgende afspraken over de inhoud en uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht bevat onder meer:

• een omschrijving van de inhoud en begrenzing van de opdracht;
• het beoogde doel van de opdracht;
• (het deel van) de organisatie waarop de opdracht betrekking heeft;
• wederzijdse organisatorische verhoudingen en gezamenlijke werkwijzen;
• de beperkingen van de opdrachtuitvoering;
• een indicatie van de tijdsduur die nodig is voor de uitvoering van de opdracht, de fasering van de tijdsduur en de wijze van handelen indien de werkelijke duur afwijkt van de indicatie;
• de honoreringsgrondslag en de wijze van facturering.

5. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

7. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief reiskosten en exclusief andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer is geregistreerd als instelling in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Indien de Opdrachtnemer niet btw-vrijgestelde Activiteiten in opdracht van de Opdrachtgever verricht, dient de Opdrachtgever tevens de hierover verschuldigde btw aan de Opdrachtnemer te voldoen.

3. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.

5. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Annulering, opzegging of wijziging

1. Annulering, opzegging of wijziging van de met Bijzonder Gewoon Begaafd gesloten overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.

2. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

4. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

5. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

6. Bij annulering van trainingen in organisaties geldt het volgende: bij annulering van een training meer dan 30 dagen voor aanvang van de trainingsdag wordt een bedrag van € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen tot een week voor aanvang van de trainingsdag wordt 50% van de trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de trainingsdag wordt het hele bedrag van de trainingskosten in rekening gebracht.

7. Bij annulering van een opleiding/cursus geldt het volgende: tot twaalf weken voor het begin van de opleiding/cursus kan Opdrachtgever de inschrijving ongedaan maken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Annuleert Opdrachtgever tussen twaalf en acht weken voor aanvang van de opleiding/cursus, dan brengt Opdrachtnemer € 100,- administratiekosten in rekening. Annuleert Opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de opleiding, dan brengt Opdrachtnemer 100% van de verschuldigde opleidingskosten in rekening.

8. Mocht Opdrachtnemer – op basis van het aantal aanmeldingen – besluiten de opleiding te annuleren, dan ontvangt Opdrachtgever hiervan direct bericht. In dat geval stort Opdrachtnemer het door Opdrachtgever overgemaakte bedrag terug.

9. Indien Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling (zoals genoemd in artikel 5) zal dit gebeuren binnen 14 werkdagen.

10. Na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bijzonder Gewoon Begaafd kan Opdrachtgever een vervanger sturen.

11. Opdrachtgever is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding, cursus of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Opdrachtgever in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling van Bijzonder Gewoon Begaafd.

12. Bijzonder Gewoon Begaafd behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan één van de opleidingen. Hierbij worden de redenen duidelijk vermeld. Aan een dergelijke uitsluiting zijn voor de aanmeldende persoon of organisatie geen verdere kosten verbonden dan de kosten van een intakegesprek.

13. Bijzonder Gewoon Begaafd behoudt zich het recht voor om – in uitzonderlijke gevallen – een deelnemer de toegang tot een van haar cursussen/trainingen te ontzeggen.

14. Wanneer een veilige heen- of terugreis van studenten/deelnemers door externe omstandigheden niet kan worden gegarandeerd behoudt Bijzonder Gewoon Begaafd academie zich het recht voor een bijeenkomst te annuleren. Dit geldt bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden (code Oranje of code Rood, zoals aangegeven door het KNMI).

Artikel 7: Vraag en Antwoorden
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen drie werkdagen beantwoord. Bij vragen die een langere verwerkingstijd vragen wordt binnen drie werkdagen een bericht van ontvangst afgegeven met een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 8: Wachtlijst
Indien wordt ingeschreven voor een reeds volgeboekte opleiding, dan wordt de Opdrachtgever op een wachtlijst geplaatst. De Opdrachtgever krijgt hiervan uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de inschrijving bericht. Indien er bij een volgeboekte opleiding plaatsen vrijkomen, dan wordt de Opdrachtgever die het langst op de wachtlijst staat gevraagd om zich alsnog definitief in te schrijven.

Artikel 9. Overeenkomst

1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 10. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Opdrachtnemer is geregistreerd als instelling in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

2. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.

3. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.

5. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 11. Wijziging in de opdracht

1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 12. Medewerking Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.

2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

4. Indien en voor zover Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn/haar locatie Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een faxen/ of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.

5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13. (Op)levering

1. Opdrachtgever is verplicht de zaken/diensten af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.

3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendomsrecht

1. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen berust(en) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom die betrekking hebben op het door Bijzonder Gewoon Begaafd verstrekte en samengestelde materiaal (o.a. modellen, werken, uitvindingen) bij Bijzonder Gewoon Begaafd.

3. De in lid 2 genoemde materialen blijven eigendom van Bijzonder Gewoon Begaafd, ongeacht of aan de Opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht voor de vervaardiging of vermenigvuldiging daarvan. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming mogen deze materialen niet worden verveelvoudigd, gebruikt of opgeslagen of aan derden worden getoond, in welke vorm en op welke wijze dan ook.

4. Studiemateriaal dat door de Bijzonder Gewoon Begaafd aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld mag niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, gedistribueerd en/of tegen vergoeding beschikbaar gesteld worden aan derden.

Artikel 15. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;

b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.

2. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

6. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 16. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.

4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

Artikel 17: Herroepingsrecht

1. Indien de Opdrachtgever een particulier is, heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de overeenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen te ontbinden.

2. Als Opdrachtgever gebruik maakt van zijn in lid 1 genoemde herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de geldende termijn.

3. Als Opdrachtgever Bijzonder Gewoon Begaafd heeft verzocht om uitvoering te geven aan de overeenkomst gedurende de ontbindingstermijn, is Opdrachtgever in geval van herroeping voor de reeds geleverde dienst 2 gehouden een bedrag te betalen dat evenredig is aan hetgeen dan reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

4. Na 14 dagen gelden de annuleringsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 5.

Artikel 18. Reclames en onderzoek

1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.

2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.

3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.

5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 19. Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.

2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Bijzonder Gewoon Begaafd is slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Bijzonder Gewoon Begaafd van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij de uitvoering van de overeenkomst mag worden vertrouwd.

3. Bijzonder Gewoon Begaafd is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet of later doorgaan van een training of opleiding.

4. Bijzonder Gewoon Begaafd is niet aansprakelijk voor het al dan niet (juist) opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen tijdens de uitvoering van trainingen en/of opleidingen.

5. De aansprakelijkheid van Bijzonder Gewoon Begaafd is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien er, ongeacht de reden daarvoor, geen uitkering vanuit enige verzekering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van Bijzonder Gewoon Begaafd beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst. Bij overeenkomsten met een looptijd langer dan twee maanden is de aansprakelijkheid beperkt door het bedrag dat in totaal in de maand voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door Bijzonder Gewoon Begaafd aan de Opdrachtgever is gefactureerd.

6. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in de zin van dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 21. Geheimhouding

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 22. Verwerking Persoonsgegevens

1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Bijzonder Gewoon Begaafd persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bijzonder Gewoon Begaafd verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.

2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Bijzonder Gewoon Begaafd nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

3. Door het aangaan van een overeenkomst met Bijzonder Gewoon Begaafd gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat de uit de overeenkomst verkregen (persoons)gegevens door Bijzonder Gewoon Begaafd worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie. Deze gegevens kunnen door Bijzonder Gewoon Begaafd worden gebruikt ten behoeve van de administratie, het uitvoeren van de overeenkomst en het toezenden van informatie over Bijzonder Gewoon Begaafd en haar producten en diensten.

Artikel 23. Vrijwaring derden

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 24. Vervaltermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

Artikel 25. Contractovername

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al
schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

2. Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 26. Toepasselijk recht

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.